In het coalitieakkoord ‘nieuwe energie voor Utrecht’ werd het al aangekondigd: Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hebben ingestemd met een concreet plan voor snelheidsverlaging op een aantal provinciale wegen. Hiervoor is het volledige wegennetwerk de afgelopen twee jaar tegen het licht gehouden.
Kunnen we deze zodanig inrichten dat het veiliger en gezonder wordt voor gebruikers en bewoners? Het resultaat is dat – uiterlijk in 2040 – bij 20 procent van het totale aantal kilometers provinciale weg de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 60 km/u, en dat op alle parallelwegen straks 30 km/u geldt. Voordat het zover is, moeten Provinciale Staten op 29 juni aanstaande hun akkoord geven op de plannen.

Trajecten om hier vanaf 2023 mee te starten zijn:
N224 Traject 33, vanaf Zeist tot de N227
N225 Traject 42, vanaf Rhenen tot Gelderland
N415 Traject 104, van de N221 tot Hilversum

De Wegh der Weegen, ook wel genoemd “N237”, is nog niet in deze planning opgenomen.

In het Streefbeeld van de Wegh wordt in projectenvelop 1 de suggestie gedaan om de snelheid op de Wegh der Weegen terug te brengen naar 60 km/u gezien de vele aanliggende bebouwing en uitritten. Dat is de wens van de vele omwonenden en belanghebbenden tijdens het vervaardigen van het Streefbeeld dat begin 2018 is afgerond. Gezien de op dit moment nabij de Wegh geplande bouwlocaties en toenemende verkeersstromen lijkt dit streven steeds meer actueel te worden. We hopen dan ook dat de Wegh in de komende plannen wordt meegenomen.

Het blijft niet alleen bij de snelheidsverlaging op de wegen waar dat kan. Ook worden alle oversteken waar geen stoplichten of zebrapaden zijn voor langzamer verkeer uiterlijk 2040 veiliger gemaakt met een snelheidsverlaging naar 60 km/u of een andere passende maatregel. In totaal gaat het om 86 van deze oversteken, er wordt gestart met de 19 meest onveilige oversteken. Doel van de snelheidsverlagingen is het gezonder maken van de woon- en leefomgeving van mensen. Op de plekken waar dat veilig kan, kiezen we voor een lagere snelheid met een positief effect op de natuur, geluid en uitstoot.

Balans: leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid
Het plan, genaamd ‘Netwerkperspectief provinciale wegen 2040’, draagt bij aan een zo goed mogelijke balans tussen de leefbaarheid voor mensen en dieren langs provinciale wegen, de verkeersveiligheid plus de oversteekbaarheid, en de bereikbaarheid. De maximumsnelheid op de provinciale wegen moet passen bij het type weg, en de weginrichting moet zijn afgestemd op hoe de weg wordt gebruikt.

Tekst grotendeels overgenomen van Nieuwsservice provincie Utrecht d.d. 26-4-2022