AUTEURSRECHTEN EN DISCLAIMER

Auteursrechten en overige rechten van intellectueel eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, afbeeldingen en overig materiaal berusten bij de Stichting Wegh der Weegen (de “Stichting”).
Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting niet toegestaan.

De Stichting spant zich in het gebruik van het op deze website opgenomen (beeld)materiaal goed met de rechthebbenden te regelen in een licentie en de juiste bronvermelding op te nemen. Ondanks die wens en de inspanningen om de eigenaren van (beeld)materiaal op te sporen, kan het zijn dat de eigenaar van dit materiaal niet gevonden is.
De Stichting verzoekt ieder, indien hij/zij vragen heeft over het gebruikte materiaal of indien hij/zij van mening is dat de Stichting zijn/haar materiaal zonder licentie of bronvermelding heeft gebruikt, contact op te nemen via info@weghderweegen.nl

Disclaimer

De Stichting spant zich in om de inhoud van deze site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De Stichting sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie of afbeeldingen die via deze website zijn verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.
De Stichting behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze site, inclusief deze disclaimer, aan te passen.